ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

Release Date : 26-08-2015 10:36:13

      สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้รับประกาศเตือนจากสหภาพยุโรป ถึงการจัดให้มีมาตรการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing หากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเร่งด่วนภายใน ๖ เดือน อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยในอนาคต และความมั่นคงของประเทศไทยในภาพรวม  ดังนั้นเพื่อให้สามารถเร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาให้การทำการประมงสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ และยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการประมง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย” (ศปมผ.) : Command Center for Combating Illegal Fishing (CCCIF) เป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็น “ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย” (ผบ.ศปมผ.)

     ศปมผ. มีภารกิจในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน โดยบูรณาการปฏิบัติการทั้งปวงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น รวมถึงดำเนินงานทำความเข้าใจกับสหภาพยุโรปด้วย ทั้งนี้การดำเนินการของ ศปมผ. มีทั้งการแก้ปัญหาระยะสั้น และระยะยาว

     การแก้ปัญหาระยะสั้นเป็นการดำเนินงานตามที่นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ ศปมผ.ดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน ซึ่งจะเป็นทั้งในระดับนโยบาย กฎหมาย การจัดระเบียบเรือประมง การบังคับใช้กฎหมาย การติดตามเรือประมง และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ให้สหภาพยุโรปเห็นผล มีความมั่นใจในการดำเนินงานของไทย และยกเลิกการประกาศเตือนว่าไทยเป็นประเทศที่ไม่มีมาตรการอย่างเพียงพอในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

     การแก้ไขปัญหาระยะยาว  เป็นการดำเนินงานเพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลอันเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของคนไทย มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นมาตรฐานสากล และเพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมประมงเป็นไปด้วยความยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรที่สำคัญให้แก่ประชาชนไทยต่อไปในอนาคต

แนวทางการดำเนินการของ ศปมผ. คือ

     ๑.  กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งดำเนินงานทำความเข้าใจกับสหภาพยุโรป ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนากฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากล โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     ๒.  ควบคุม กำกับดูแล บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป หรือตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ประกาศ กำหนด ต้องดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ห้ามเรือประมงออกไปทำการประมงในน่านน้ำของรัฐต่างประเทศและในทะเลหลวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ศปมผ.  รวมทั้งการจัดการแรงงานของประเทศให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และรายงานผลการปฏิบัติให้ คสช.ทราบเป็นระยะ

การดำเนินงานใน ศปมผ. แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย

     ๑.  สำนักงานเลขานุการ ศปมผ. มีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และการทำประมงผิดกฎหมาย

     ๒.  ส่วนปฏิบัติการข่าวสาร มีหน้าที่จัดทำสื่อสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเปิดให้เห็นภาพการดำเนินการของ ศปมผ. ได้ตลอดเวลา  ตลอดจนดำเนินการประชาสัมพันธ์และติดตามประเมินผลการรับรู้ของสหภาพยุโรป (EU)

     ๓.  ส่วนกฎหมายและจัดระเบียบเรือประมง มีหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายให้เป็นสากล รวมทั้งดำเนินการติดตามผลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

     ๔.  ส่วนปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นส่วนที่จะบังคับใช้กฎหมายในทะเล และควบคุมการทำงานของศูนย์ประมง โดยการดำเนินงานนั้นจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ศรชล.(ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล) ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำงาน โดยจะมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติในทุกสัปดาห์ เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานให้เหมาะสม รวมถึงกำกับดูแล ศูนย์ PIPO (Port in Port Out Control Center) เพื่อให้การทำประมงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย