ข้าราชการและลูกจ้าง

นาวาเอก

จัตุรงค์ ดีพึ่งตน

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

พันจ่าเอก

ชัยพร พลเยี่ยม

เสมียน สำนักงานฯ

นาย

รัตนา ชิน

ล่าม สำนักงานฯ

นาย

สุพันนา โซม

พนักงานขับรถ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด